بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱۴ تیر

مشارکت با خداوند 

نان روزانه 

 

 

۱۴ تیر / ۵ جولای

 

 

 

مشارکت با خداوند

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم 

 

 

بیائید به برخی از عمل کرد ھای روح در زمانی که می خواھد با نفس و جسم ما ارتباط ایجاد کند نگاه کنیم. دیدیم که روح خدا آگاه است. نفس خود آگاه است و جسم جھان آگاه . بسیار مھم است کھ بفھمیم نفس ما خود آگاه است. زمانی کھ مردم بر خود، مشکلات و نیازھای شان متمرکز می شوند در واقع در حیطۀ نفس عمل می کنند. فعالیت اولیھ روح ما این است کھ بھ خداوند بپیوندد. این تنھا جایی است کھ انسان می تواند مستقیم با خداوند بپیوندد.اول قرنتیان ۶:١٧ پولس چنین می گوید :

 

” اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است . ” 

 

 

نھ یک نفس و نھ یک جسم، بلکھ یک روح . امتیاز عالی کھ ما در روح خود داریم این است کھ روح ما می تواند با خداوند پیوستھ و با او مشارکت داشتھ باشد و این والاترین فعالیت روح انسان یعنی پرستش است. نفس انسان از سھ بخش تشکیل شده کھ عبارتند از : فکر و احساس و اراده. اراده من آن قسمت از وجود من است کھ می گوید من می خواھم. فکر من آن قسمت است کھ می گوید من فکر می کنم و احساسات من آن قسمت از وجود من است کھ می گوید من حس می کنم. این سھ بخش با یکدیگر نفس مرا تشکیل می دھند. جسم من جھان آگاه است و این آگاھی از طریق حواس بھ دست می آید. ما از طریق جسم مان با محیط اطراف مان و دنیا ارتباط ایجاد می کنیم. دنیایی کھ در زمان و مکان محدود شده است. ھدف اولیۀ خداوند این بود کھ روح انسان باید نفس او و نفس او باید جسم او را ھدایت کند. روح تنھا می تواند جسم را از طریق نفس کنترل کند. تنھا یک استثناء در این زمینھ وجود دارد و آن صحبت کردن بھ زبان ھا است. برای ھمین است کھ صحبت کردن بھ زبان ھا تجربھ ای منحصر بھ فرد است . زمانی کھ ما بھ زبان ھا سخن می گوئیم روح ما یکی از اعضای فیزیکی ما یعنی زبان را بدون دخالت نفس مان کنترل می کند. برای ھمین است کھ این تجربھ بسیار اھمیت دارد.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا به خود پیوند داده ای. 

اعلام می کنم که من با خداوند متحد شده و 

با او یک روح گشته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »