بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱۱ اسفند

همکاری با روح القدس

 

نان روزانه 

 

۱۱ اسفند / ۱ مارس

 

همکاری با روح القدس

 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

 

“اما روح آشکارا می گوید که در زمان ھای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوھا پیروی خواھند کرد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می آورند که وجدانشان بی حس شده است. ایشان ازدواج را منع می کنند و به پرھیز از خوراکھایی فرمان می دھند که خدا آفریده تا مومنان که از حقیقت آگاھند با شکرگزاری از آن بھره مند شوند. زیرا  ھر آنچه خدا آفریده است نیکوست و ھیچ چیز را نباید رد کرد. ھر گاه با شکرگزاری پذیرفته شود. چرا که بوسیله کلام خدا و دعا تقدیس می گردد. “

 

( اول تیموتائوس ۴ : ١ – ۵ ) 

 

 

در این متن پیش از ھر چیز پولس می گوید که اجتناب از ازدواج شرط کسب تقدس نیست و لزوما،در واقع اگر به تاریخ کلیسا نگاه کنیم زمانی کھ ً انسان را به سوی قدوسیت ھدایت نمی کند دست گذاری کشیشان مجرد برای مناصب روحانی بالا صورت گرفته ھمیشه ھم تجرد باعث مقدس ماندن آن ھا نگشته است. این متن درباره خوراک ھا نیز تعلیم می دھد. یعنی افرادی که به نخوردن برخی از خوراک ھا اصرار می ورزند در اشتباھند و می گوید :

 

” ھر آنچه خدا آفریده نیکوست و ھیچ خوراکی را نباید ناپاک شمرد. ” 

 

اما به یاد داشته باشیم تمام خوراک ھایی که خداوند آفریده اگر به اشتباه ترکیب شوند و یا اشتباه طبخ شوند می توانند مضر باشند.  بنابراین زمان و نیروی خود را برای تمییز در میان آنچه نیکو و خوب است و آنچه مضر و مفید است اختصاص دھید و با روح القدس در این زمینه نیز ھمکاری کنید.

خداوندا

تو را برای خون عیسی و

عمل روح القدس شکر می کنم. 

اعلام می کنم از امروز برای آنچه که به جهت بدن 

نیکو و مفید است و آنچه مضر ،

با روح القدس همکاری خواهم کرد

. بدن من هیکل روح القدس است 

که با خون عیسی فدیه داده شده ،

پاک گشته و تقدیس شده است .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »