بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱٠ خرداد

اتحاد با مسیح 

نان روزانه 

 

 

۱۰ خرداد / ۳۱ مِی

 

 

اتحاد با مسیح

 

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

ّاما آن کھ با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” 

 

                                                             ( اول قرنتیان ۶ : ١٧ )

 

واژه پیوستن در اینجا برای زمان گذشتھ بھ کار نرفتھ بلکھ زمان آن حال استمراری است. بھ عبارتی دیگر کسی کھ دائما . پیوند و اتحاد روحانی با ً بھ خداوند می پیوندد با او یکی می شود خداوند ھمانند پیوند جسمی بین یک زن و مرد ھست. این چیزی است کھ کلام خداوند درباره آن سخن می گوید . پیوندی بسیار واقعی و صمیمی تری است کھ یک ایماندار می تواند با خداوند داشتھ باشد بھ طوری کھ بتواند با خداوند یکی شود. ھمانطور کھ عیسی با پدر یک بود ایمانداران نیز می توانند با پدر یکی شوند. بار دیگر می خواھم بر این نکتھ تاکید کنم کھ این واقعھ ای نیست کھ در گذشتھ اتفاق افتاده آن کسی کھ دائما خداوند می ً باشد بلکھ امری است کھ بھ صورت مستمر بھ وقوع می پیوندد. بھ پیوندد رابطھ اش درست ھمانند عیسی می گردد کھ در اتحادی دائمی با پدر بود و اگر زمانی این اتحاد از ھم گسستھ شود مانند امری کھ بر روی صلیب اتفاق افتاد او حیات خود را ھمچون عیسی از دست می دھد. من و شما نیز بھ عنوان ایمانداران تا زمانی کھ در اتحاد دائمی با پسر یعنی عیسی مسیح ھستیم دارای حیات ھستیم ودر واقع یک روح می گردیم. اولین فعالیتی کھ روح بشری باید داشتھ باشد اتحاد و ارتباط با خداوند است. این تنھا قسمتی از وجود انسان است کھ می تواند بھ صورت مستقیم با خداوند متحد گردد. ما در روح خود این افتخار و این فرصت عالی را داریم کھ با خداوند متحد شده و مشارکت داشتھ باشیم .یک ایماندار باید در اتحاد با عیسی زندگی کند درست ھمانند اتحادی کھ مسیح با پدر داشت. ما برای ادامھ حیات متکی بھ این امر ھستیم. لحظھ بھ لحظھ حیات ما وابستھ بھ اتحاد ما با مسیح است. ھرگز برای امروز نمی توان بھ تجربیات گذشتھ خود اکتفا کرد.

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من در اتحاد با مسیح زندگی می کنم 

و ما دارای یک روح هستیم و عیسی از زمین زندگان 

منقطع گشت تا من بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »