بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۸ اسفند

خدا را در بدن خود جلال می دهم

نان روزانه 

۸ اسفند / ۲۶ فوریه

 

خدا را در بدن خود جلال می دهم

 

 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

“آیا نمیدانید که بدن شما ھیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ “

                                                                          ( اول قرنتیان ۶ : ١٩ )

 

ما به روشھای مختلفی از بدن خود استفاده می کنیم یکی از فعالیت ھایی که ھر روزه برای  جسم خود انجام می دھیم تغذیه آن است. یعنی خوردن و نوشیدن . پولس می گوید باید این کار را نیز به صورتی انجام دھیم که باعث جلال خداوند شود.

 

” پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه ھرچه کنید، ھمه را برای جلال خدا بکنید “

                                                                          ( اول قرنتیان ١٠ : ٣١)

 

اما خوردن برای جلال خداوند به چه معنا است ؟ پاسخ به این سئوال را بر عھده شما می گذارم. برخی از افراد حتی نمی توانند تصور کنند که چگونه ممکن است از طریق خوردنشان باعث جلال نام خداوند شوند. اما خداوند می گوید که او خداوندی غیور است. در (خروج ٣۴ : ١۴ را مطالعه کنید) او می خواھد در ھر زمینه از زندگی ما جلال یابد. مخصوصا فعالیت ھای ساده ای که روزانه بر زمین انجام می دھیم. اما اجازه دھید سئوال دیگری از شما بپرسم. آیا ممکن است با پرخوری باعث جلال خداوند شویم ؟ به ھیچ وجه نمی توانم تصور کنم که پرخوری بتواند نام خدا را جلال دھد. زیرا پرخوری نوعی ھوسرانی است.

امثال ١٣ : ٢۵ می گوید :

” پارسایان تا به سیری طعام خواھند خورد اما شکم شریران گرسنه می ماند . “

 

 

ما خوانده شده ایم که تا به سیری غذا بخوریم نه فراتر از آن. اگر فراتر از نیاز طبیعی بخوریم در آن صورت غذا خوردن تبدیل به شھوت و ھوس رانی می شود.

 

خداوندا

تو را برای خون عیسی و کار روح القدس شکر می کنم .

اعلام می کنم که جسم من متعلق به خداست

و من تصمیم دارم که آن را به گونه ای که باعث جلال خدا شود

به کار برم و این شامل آنچه می خورم و می نوشم نیز می شود .

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ،

پاک گشته و تقدیس شده است.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »