بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۷ خرداد

زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند 

نان روزانه 

 

 

۷ خرداد/ ۲۸ مِی

 

 

 

زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند

 

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

پس از آنکھ پطرس شمشیر خود را کشید تا مانع از دستگیری او در باغ جتسیمانی شود عیسی بدو گفت  :

” عیسی بھ پِطرُس گفت : شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را کھ پدر  بھ من داده است، بنوشم؟

 

                                                                         (  یوحنا ١٨ : ۱۱  )

 

عیسی این پیالھ را تا انتھا نوشید. می دانید کار عیسی تنھا بر صلیب تمام نشد بلکھ تحقق واقعی بعد از مرگ جسمی او اتفاق افتاد. عیسی این پیالھ را از ھر لحاظ سر کشید. اول اینکھ نوشیدن این پیالھ باعث مرگ روحانی او شد و دوم مرگ فیزیکی و سوم باعث جدائی روحانی او از پدر شد. عیسی در راه ھمھ انسان ھا طعم موت را چشید تا ما بتوانیم حیات داشتھ باشیم. ما در ھمان سھ جنبھ ای کھ عیسی از حیات محروم شد حیات او را دریافت کردیم. می بینیم کھ موازنھ ای بھ دقیق در این میان انجام شد. ما دارای حیات روحانی ھستیم و از طریق ایمان بھ عیسی مسیح ھم اکنون با پدر پیوند یافتھ و با او مشارکت داریم. عیسی حیاتش وابستھ بھ حیات پدر بود من و پدر یکی هستیم   ( یوحنا ۱۰ : ۳۰ ) تا اینکھ عیسی جریمھ ما را بر خود گرفت و از پدر جدا شد. او از حیات منقطع گشت تا ما بتوانیم بھ سرچشمھ حیات پیوند یابیم. از طریق عیسی من و شما می توانیم در روح با خداوند پیوند یافتھ و زندگی خود را در اتحاد با خداوند سپری کنیم  ھمان طور کھ عیسی زندگی زمینی خود را در پیوند روحانی با پدر گذراند. این ھدف نھایی انجیل است. اول یوحنا ١ : ٣ چنین می گوید :

 

ما آنچھ را دیده و شنیده ایم بھ شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشتھ باشید؛ رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. ” عیسی مشارکت خود را با پدر از دست داد تا ما بتوانیم وارد این مشارکت شویم

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که عیسی طعم  مرگ را چشید تا 

بتوانم در حیات او سهیم گردم.

او از حیات زندگان منقطع گشت تا بتوانم

با سرچشمه حیات مرتبط شوم و او

مشارکت خود را با خداوند از دست داد تا 

بتوانم وارداین مشارکت شوم. اعلام می کنم 

که عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا

بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »