بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۶ فروردین

خداوند حاضر است

نان روزانه

 

۶ فروردین / ۲۶ مارس

 

خداوند حاضر است

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد 

 

 

خداوند به ابراھیم و یعقوب وعده داد که نسل آنھا مانند شنھای ساحل بی شمار خواھند بود. این وعده تصویری واضح از چیزی است که ٢٠٠٠ سال بعد در قوم اسرائیل مشاھده می شود . امواج سھمگین بسیاری بر آنان فرود آمد. حملات بسیاری از سوی مردم و نیروھای شرارت و خود شیطان بر قوم یھود وارد آمد.این فشارھا به روش ھای مختلفی بر قوم یھود وارد شد. دریا متلاطم شد موج ھا خروشیدند و دریا امواج سھمگینش را بر تن شن ھای ساحل کوبید. اما می دانید چه اتفاقی افتاد؟ شنھا پیروز شدند چون خداوند گفته بود این اتفاق خواھد افتاد و بخاطر کلام خداوند بود که این پیروزی به شنھا بخشیده شد. بسیار مھم است بدانیم که این خود قوم یھود نبودند که انتخاب کردند قوم خدا خوانده شوند بلکه این خود خداوند بود که آنھا را برگزید. ایمان دارم ھر انتخابی که خداوند انجام می دھد صحیح است. فرقی نمی کند که چه نیروھای مخالفی در مقابل آن انتخاب سر بر آورند چون خداوند انتخاب و کار صحیح را انجام می دھد. خداوند قوم خود را ترک نخواھد کرد نه به این خاطر که آنھا شایسته این وفاداری بودند  بلکه به خاطر نام عظیم خود آنھا را ترک نخواھد کرد. نام خداوند بر اسرائیل و آن  قوم  نھاده شده  است   و آنچه  در  اینجا  مھم است  احترام  نام  خداوند است. عیسی  در  عھد جدید  ھمان اطمینان  را به ما نیز می بخشد :

زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: تو را ھرگز وا نخواھم گذاشت، و ھرگز ترک نخواھم کرد. “

 

                                                                                      ( عبرانیان ١٣: ۵ )  

 

گاھی ممکن است ما به ھیچ وجه از حضور او آگاھی نداشه باشیم اما او بوسیله روح القدس خود ھمراه ما است. فرقی نمی کند که ما کجا برویم چون خداوند حاضر مطلق است. او با روح خود درکنار ما حضور دارد. روحی نا مرئی که اغلب از حضور آن نا آگاه ھستیم اما نمی توانیم از آن نیز بگریزیم. این حقیقت برای یک بی ایمان ممکن است ترسناک باشد اما برای یک ایماندار موجب تسلی ، تقویت و اطمینان است.

 

خداوندا 

تو را شکر می کنم که تو به قوم خود 

متعهد و وفادار بودی . 

من امروز برای قوم تو دعا می کنم و 

برای آن ها شفاعت می کنم و اعلام می کنم 

همانگونه که خداوند در عهد عتیق به همراه 

قوم خود بود امروز با من نیز هست زیرا 

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »