بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۴ تیر

عادل شمرده شده 

نان روزانه 

 

 

۴ تیر / ۲۵ ژوئن

 

 

 

عادل شمرده شده

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

ما با ایمان بھ خون عیسی عادل شمرده می شویم . بیائید آن چھ پولس درباره این موضوع در کتاب رومیان نوشتھ است را بخوانیم .

 

” اما کسی که کار می کند (فرد مذھبی) مزدش حق او شمرده می شود اما آن که کاری نمی کند بلکه به خدایی توکل می کند که بی دینان را پارسا می شمارد ایمان او برایش پارسایی به شمار می آید. ” 

 

                                                                  ( رومیان ۴ : ۴ – ۵ )

 

 

بھ آیھ ۵ دقت کنید. اولین کاری کھ باید انجام دھید این است کھ از تلاش برای عادل شدن خودتان دست بردارید. از تلاش برای این کھ کمی بھتر باشید دست بردارید. بھ این کار خود پایان دھید ” اما آن کھ کاری نمی کند بلکھ بھ خدایی توکل می دارد کھ بی دینان را پارسا می شمارد ایمان او برایش پارسایی بھ شمار می آید. ” ( آیھ ۵ ( فقط ایمان داشتھ باشید . آیا بھ ھمین سادگی است ؟ اگر این قدر ساده نبود ھرگز نمی توانستیم در این کار موفق شویم . خداوند افراد گناھکار را عادل می گرداند واین چیزی است کھ در کلام خدا آمده و من بھ آن ایمان دارم.

 

” او کسی را گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در پارسایی خدا شریک شویم . ” 

 

                                                                   ( دوم قرنتیان ۵:٢١ )

 

 

دوست دارم کھ ترتیب واژه ھا را در این آیھ تغییر دھم و بھ جای ضمایر از اسامی خاص استفاده کنم . ” زیرا خداوند عیسی را کھ گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت ” تا ما در عیسی پارسایی خداوند شویم ” در اینجا مبادلھ ای کامل صورت می گیرد. عیسی بھ خاطره گناه کار بودن ما گناه شد تا ما بتوانیم بھ خاطر عدالت او عادل شمرده شویم . این عدالت از طریق ایمان بھ خون او بھ حساب ما گذاشتھ می شود.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که خود را فدا کرده ای. 

اعلام می کنم که عدالت از طریق ایمان 

به خون تو بدست می آید من از طریق ایمان 

عادل شمرده شده ام. ما از طریقایمان به خون

عیسی مسیح عادل شمرده می شویم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »