بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۳۱ اردیبهشت

ما پذیرفته شده ایم 

نان روزانه 

 

 

۳۱ اردیبهشت  / ۲۱ مِی

 

 

 

 

ما پذیرفته شده ایم

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

تعریفی کھ برای طرد شدگی وجود دارد در واقع حسی منفی است کھ ” تو ناخواستنی ھستی.” یا با وجود این کھ شما دوست دارید دیگران شما را دوست بدارند احساس می کنید کھ ھیچ کسی علاقھ ای بھ شما ندارد. این احساس می تواند ھمانند اشتیاقی باشد کھ می خواھید در گروھی عضویت داشتھ باشید اما شما را از آن بیرون گذاشتھ اند. این احساس چنان است کھ گوئی شما ھمیشھ از بیرون بھ درون گروه نگاه می کنید. یکی از دلایلی کھ امروزه بیشتر مردم از ً احساس طردشدگی رنج می برند بافت جامعھ و فشارھای موجود است. فشارھایی کھ مخصوصا باعث از ھم پاشیده شدن خانواده ھا می گردد. متضاد طردشدگی چیست ؟ پذیرش. قسمت آخر افسسیان ١ : ۶ را دوست دارم جایی کھ پولس در آن چنین می گوید :

 

” …. فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است . ” 

 

 

عیسی یگانھ پسر حقیقی خداوند طرد شد تا ما کھ سرکشان نالایقی بودیم بتوانیم از آن پذیرشی کھ او نزد پدر دارد برخوردار شویم. خانواده خداوند بھترین خانواده است. ھمتا ندارد. حتی اگر خانواده زمینی شما اھمیتی بھ شما ندھند، اگر پدرتان شما را رد کرده و مادرتان ھرگز وقتی برای شما نداشتھ، خداوند در ھر شرایطی شما را می خواھد. شما پذیرفتھ شده ھستید و او بھ شما اھمیت و محبت و توجھ خاصی دارد. ھر کاری کھ وی در این خلقت انجام می دھد حول محور شما بھ عنوان فرزندانش می گردد. زمانی کھ خداوند می گوید ما پذیرفتھ شده ھستیم این بدان معنا نیست کھ او صرفا . ما ھرگز وقت او را نمی گیریم. او ھرگز ما را ً ما را تحمل می کند بھ گوشھ ای نمی راند و بگوید: ” صبر کن سرم بسیار شلوغ است . برای تو وقتی ندارم .” بلکھ او چنین می گوید : ” مشتاق تو ھستم ای فرزند. تو را می خواھم تو ھمواره نزد من پذیرفتھ شده ھستی. خوش آمدی. زمان بسیاری منتظر تو بوده ام . ”

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که از طریق پسر یگانه خداوند 

پذیرفته شده هستم. او مرا مشتاقانه می پذیرد. 

چون عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت 

تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم 

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »