بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۲۷ فروردین

مبادله آشکار

 

نان روزانه

 

 

۲۷ فروردین / ۱۶  آوریل

 

مبادله آشکار

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

” او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایی  خدا شویم.”  

 

 

                                                                   ( دوم قرنتیان ۵ : ٢١ ) 

 

خداوند، عیسی را که ھیچ گناھی نداشت در راه ما گناه ساخت تا ما بتوانیم بواسطه عیسی در حضور او عادل محسوب شویم. مبادله ای که در اینجا صورت می گیرد بسیار واضح است. عیسی گناه شد تا ما عادل محسوب شویم. دقت کنید که بوسیله عدالت ما نیست که ما در حضور خداوند عادل محسوب می شویم بلکه این عدالت خداوند است که به حساب ما گذاشته می شود. در متی ۶ : ٣٣ عیسی چنین می گوید : ” بلکه نخست در پی پادشاھی خدا و انجام ارادۀ او باشید، آنگاه ھمۀ اینھا نیز به شما عطا خواھد شد. “عدالتی که در آسمان مورد پذیرش خداوند است عدالتی است که از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل شده است.

 

 

 ” ھمه ما ھمچون شخص نجس شده ایم و اعمال نیک ما جملگی ھمچون پارچه کثیف است. ھمگی ما مانند برگ پژمرده ایم و گناھان ما ھمچون باد ما
را با خود می برد . ” 

 

                                                                        ( اشعیا ۶۴: ۶ )

 

 

 

این آیه نمی گوید که گناھان ما مانند پارچه ای کثیف ھستند بلکه عدالت ما اینگونه است. حتی بھترین کارھایی که انجام می دھیم تا مذھبی تر باشیم. وقتی سعی می کنیم خداوند را با قوت خودمان خشنود ساخته و او را خدمت کنیم ھمه این کارھا مانند پارچه کثیفی در حضور خداوند ھستند. با این پارچه ھای کثیف نمی توانیم لباسھای مناسبی برای ایستادن در محکمه آسمانی بر تن کنیم.خداوند از ما می خواھد که پارچه ھای کثیف عدالت شخصی خود را کناری بگذاریم و از تکیه بر کارھای نیکو و مذھبی باز ایستیم و بدانیم که ما گناه کاریم.باید ایمان داشته باشیم که عیسی بر صلیب به خاطر گناھان ما گناه شد تا بتوانیم بوسیله عدالت او عادل محسوب شویم.

 

 

خداوندم عیسی

از تو به خاطر کاری که بر صلیب انجام دادی تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که من تمامی عدالت شخصی خود را 

کنار گذاشته و بجای آن عدالت خدا را طالب هستم . 

زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر

عدالت او عادل محسوب شویم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »