بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  آدینه ۲۵ تیر

جای خود را پیدا کنیم

نان روزانه 

 

 

۲۵ تیر / ۱۶ جولای

 

 

 

جای خود را پیدا کنیم

من عضو بدن مسیح هستم

 

 

امثال ٢٧:٨ چنین می گوید :

 

 

” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد. ” 

 

 

آیا تا بھ حال پرنده ای را دیده اید کھ از لانھ اش بیرون آمده باشد و نتواند بھ آن باز گردد؟ ھیچ چیزی مانند این تشبیھ تأسف بار نیست. این تشبیھ بھ خوبی توضیح می دھد کھ معنای در جای خود نبودن شما چیست. افراد بسیاری را مشاوره داده ام. افرادی کھ بھ آنھا تنھا چیزی کھ گفتھ ام این بوده است : ” یکی از مشکلات تو این است کھ در مکان جغرافیایی صحیحی نیستی.” تو قرار نیست اینجا باشی. ھرگز نمی توانی بھ طور کامل ثمر بخش باشی تا اینکھ در جای خودت قرار بگیری. اما جای شما مشخصاً بھ معنای مکان جغرافیائی تان نیست بلکھ جایگاھتان در خداوند است، جای شما در بدن مسیح .کتاب مقدس چنین می گوید کھ ھر یک از ما باید عضوی از اعضای بدن مسیح باشیم و بھ عنوان عضو بدن او ھر کدام از ما باید در جای صحیحی کھ متعلق بھ آن عضو است قرار بگیریم. اگر دست ھا بھ ران ھا و پاھا بھ بازوان چسبیده باشد احمقانھ خواھد بود. شما باید بفھمید چھ عضوی ھستید تا بتوانید در جایی کھ صحیح و مناسب شما است قرار بگیرید. خدا ما را نجات داده و بھ زندگی مقدس فرا خوانده است نھ بھ سبب اعمال ما بلکھ بھ خاطر رحمت و فیض خود. فیضی کھ در مسیح عیسی از ایام ازل بھ ما عطا شده بود.

 

پس از شھادت بر خداوند ما عار مدار و نه از من که به خاطر او در بندم بلکه تو نیز با اتکا به نیروی الھی در رنج کشیدن برای انجیل سھیم باش . خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فرا خوانده است. این نه به سبب اعمال ما بلکه به خاطر قصد و فیض خود اوست . فیضی که در مسییح عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود .

 

( دوم تیموتائوس ١ : ٨ ، ٩ )

 

 

این قسمت از کتاب مقدس قسمتی بسیار عالی است و ما تقریبا از درک عمق کامل آن ناتوانیم. کلام خداوند می گوید : ” خداوند ما را نجات داده ” اما این فرایند در ھمین جا متوقف نمی شود.ھیچ نقطھ و یا ویرگولی بعد از آن وجود ندارد او سریعاً ادامھ می دھد ” ما را فرا خواند “. نجات یافتن یعنی فرا خوانده شدن. کسی وجود ندارد کھ نجات یافتھ باشد اما فرا خوانده نشده باشد. مسیحیان بسیاری وجود دارند کھ نجات را دارند اما از خواندگی خود اطلاعی ندارند. این بدان معنا نیست کھ آنھا فرا خوانده نشده اند. وقتی خداوند شما را نجات می دھد در ھمان زمان شما را نیز فرا می خواند. تا زمانی کھ در خواندگی خود قرار نگیریم و آن خواندگی در زندگی تان محقق نشود شما دائماً نا امید خواھید بود و از وضعیت خود ناراضی خواھید بود.

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا به عنوان عضوی

از بدن خود خوانده ای. اعلام می کنم که 

من جای خود و خواندگی خود را در تو

یافته ام. من عضو بدن مسیح هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »