بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۲۴ تیر

تقدیس شده،جدا شده و تبدیل شده 

نان روزانه 

 

 

۲۴ تیر / ۱۵ جولای

 

 

 

تقدیس شده،جدا شده و تبدیل شده

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم 

 

 

 

به ھمین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شھر رنج کشید که با خون خود قوم را تقدیس کند. ” 

( عبرانیان ١٣ : ١٢ )

 

خون عیسی  ھمه ایمان داران را تقدیس می کند. یک بار دیگر تاکید می کنم تقدیس واژه ای مذھبی است.  افراد بسیاری درک اشتباھی از معنای آن دارند. واژه تقدیس  با  واژۀ مقدس در ارتباط است و بھ طور مستقیم در زبان اصلی  کتاب مقدسی با  واژۀ قدوسیت  مرتبط است .بنابراین تقدیس به  معنای قدوس نمودن و یا مقدس کردن است. تقدیس یعنی جدا شدن برای خداوند. زمانی کھ فردی تقدیس می شود در شرایطی قرار می گیرد کھ خداوند می تواند بھ او دسترسی داشته باشد  اما شیطان نمی تواند.  تقدیس شدن یعنی این که   شخص از حیطۀ دسترسی شیطان خارج شده و بھ فضای دیگری منتقل می شود تا در دسترس خداوند قرار گیرد. این معنای تقدیس شدن است. یعنی جدا شدن برای خداوند و مقدس شدن . ھمانند عادل شمردگی تقدیس نیز با کارھا و تلاش ھا و مذھب حاصل نمی شود. تقدیس تنھا از طریق ایمان بھ خون عیسی است کھ میسرمی شود. شما متعلق بھ خدا ھستید. شما تحت کنترل و در دسترس خداوند ھستید. ھیچ چیزی بھ جز خداوند حق دسترسی بھ شما را ندارد زیرا ھر آنچھ بخواھد بھ شما نزدیک شود خون مسیح مانع از آن می شود. در کولسیان ١ : ١٢ – ١٣ پولس چنین می نویسد :

 

 

” پدر را شکر گوئید که شما را شایستۀ سھیم شدن در میراث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است زیرا ما را از حضور تاریکی رھانیده و ما را به پادشاھی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ” 

 

 

از طریق ایمان به خون عیسی ما از حیطھ اقتدار شیطان خارج می شویم و بھ پادشاھی خداوند منتقل می گردیم .ما قرار نیست کھ در آینده منتقل شویم ما ھم اکنون منتقل شده ایم. روح ، نفس و جسم مان منتقل شده است. ما دیگر در قلمرو شیطان نیستیم. ما دیگر تحت قوانین شیطان زندگی نمی کنیم. ما در حیطۀ حاکمیت پسر خدا و تحت قوانین او زندگی می کنیم .

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا خریده ای .اعلام می کنم

که من تقدیس شده و برای خداوند جدا شده ام و

به ملکوت خداوند منتقل گشته ام. من به بهائی

خریداری شده ام ومتعلق به خداوند هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »