بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۲۱ خرداد

هویت واقعی 

نان روزانه 

 

 

۲۱خرداد / ۱۱ ژوئن

 

 

هویت واقعی

 

 

من فرزند خداوند هستم 

 

 

 

دلیل اینکه عیسی مسیح به زمین آمد این بود که ما را به سوی خداوند ھدایت کند. اگر ما این مکاشفه را به خوبی درک نکنیم نمی توانیم ھدف کامل و نھایی فدیه را درک کنیم. زمانی که ما به طور کامل این مکاشفه را درک کرده و با خداوند به عنوان پدرمان وارد رابطه ای مستقیم می شویم برکاتی به ما می دھد که بی ایمانان از آن بی بھره اند. سه نتیجه ای که در پی این مکاشفه و رابطه به وجود می آید عبارتند از: ھویت ، احساس خود ارزشمندی و احساس امنیت. بی ھویت یکی از مشکلات اصلی انسان ھای معاصر است. نکته جالبی که این حقیقت را تصدیق می کند موفقیت کتاب و برنامه تلویزیونی ” ریشه ھا ” است. داستان از این قرار است که مردی به دنبال ریشه ھا و اصل و نسب خود می گردد تا بتواند احساس قویتری داشته باشد. تمامی بشریت در این جستجو بسر می برند. مردان و زنان بسیاری سعی می کنند که بدانند از کجا آمده اند و چه کسی پیش از آنھا وجود داشته است. چگونه زندگی آنھا شروع شده و چه کسی ھستند. کلام خداوند و ھمچنین روانشناسان دراین باره اتفاق نظر دارند. ھیچ انسانی واقعاً نمی تواند پاسخ این سئوال را داشته باشد تا وقتی که بداند پدرش کیست. امروزه رابطه بین والدین و فرزندان بسیار بدتر از گذشته شده و بسیاری از روابط گسسته شده ھستند و نتیجه آن بحران بی ھویتی است. پاسخ مسیحیت به این بحران این است که مردان و زنان باید وارد رابطه ای شخصی با خداوند به عنوان پدر خود شده و از طریق عیسی مسیح این رابطه را بدست آورند. افرادی که واقعاً خداوند را به عنوان پدر خود می شناسند دیگر دچار بحران ھویت نیستند .آن ھا می دانند که چه کسی ھستند. بله آنھا فرزندان خداوند ھستند. پدر آنھا جھان را آفریده و آن ھا را دوست دارد و به آنھا اھمیت می دھد

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا باز خریده و اعلام می کنم 

که از طریق عیسی با خدای پدر ارتباط دارم و 

می دانم که چه کسی هستم و اعلام می کنم 

که من فرزند خداوند هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »