بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۲۰ فروردین

نجات کامل 

نان روزانه  

 

 

۲۰ فروردین / ۹ آوریل

 

 

 

نجات کامل

 

 

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم 

 

 

 

تولد تازه تجربه ای است بسیار خاص و مھم و تا زمانی که تولد تازه نیابید نمی توانید ملکوت خداوند را ببینید و وارد آن شوید. ( برای مثال یوحنا ٣ : ٣ – ۵ را مطالعه کنید.) این تجربه مخصوص یک زمان خاص نیست بلکه فرایندی است دائمی و ھمیشگی. یکی از قسمت ھای نجات تعمید است. نمی خواھم باعث بحث و مجادله شوم اما شما می توانید بدون اینکه تعمید داشته باشید تولد تازه را دریافت کنید. اگر می خواھید نجات را دریافت کنید تعمید یکی از کلیدھای اصلی این فرایند است.

” ھر َ که ایمان آورَد و تعمید گیرد، نجات خواھد یافت. ّاما ھر که ایمان نیاورد، محکوم خواھد شد. ”  

 

                                                                              ( مرقس ١۶ : ١۶ ) 

 

 

نجات مفھومی فراتر از آماده سازی نفس تان برای آسمان است . شخصی می گوید : ” مفھوم انجیلی نجات از پیش بسته بندی نمودن نفس تان برای آسمان است ” تا حدی ممکن است این سخن درست باشد اما نجات شامل مفاھیمی بسیار وسیع تر از این است. می خواھم قسمتی از عھد جدید را که در آن نویسنده از کلمه نجات که در یونانی SOZO گفته می شود استفاده کنم . وقتی که به این کلمه در کلام خدا نگاه می کنیم به ما ایده ای از مفھوم نجات ارائه می دھد. کتاب متی در باره خدمات عیسی به بیماران چنین می نویسد:

 

” مردمان آنجا عیسی را شناختند و کسانی را به تمامی آن نواحی فرستاده، بیماران را نزدش آوردند.آنھا از او تمنا میکردند اجازه دھد تا فقط گوشۀ ردایش را لمس کنند، و ھر که لمس میکرد، شفا مییافت. ” 

 

                                                                ( متی ١۴ : ٣۵ – ٣۶ ) 

 

فعلی که در ترجمه تحت الفظی برای شفا یافتن استفاده شده صحت کامل است. واژه یونانی SOZO به ھمراه کلمه کامل آمده است. نجات کامل در واقع به معنای شفای کامل ھم ھست. این متن تنھا درباره شرایط باطنی فرد سخن نمی گوید بلکه درباره افرادی سخن می گوید که مریض ھستند و ھر که عیسی آنھا را لمس می نمود کاملا نجات می یافتند. نجات شما چقدر کامل است ؟

 

 

عیسی جان 

برای کار تو بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم 

که من کاملاً نجات یافته ام و صحت کامل دارم 

و عیسی برای من مجروح شد تا من شفا یابم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »