بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۸ تیر

متعلق به عیسی

نان روزانه

 

 

۱۸ تیر / ۹ جولای

 

 

 

متعلق به عیسی

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم 

 

 

 

آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید ”

( اول قرنتیان ۶:١٩ )

 

 

چرا شما متعلق بھ خود نیستید؟ زیرا فرد دیگری شما را خریده است. زمانی کھ شما توسط فرد دیگری خریده شده اید دیگر متعلق بھ خود نیستید .چھ کسی شما را خریده است ؟ عیسی. بھائی شما را بھ چھ روشی پرداختھ است؟ با خون خود این بھاء را پرداخت کرده است. بنابراین اگر توسط عیسی خریداری شده اید بھ یاد داشتھ باشید متعلق بھ خود نیستید. اگر متعلق بھ خود ھستید بنابراین توسط خون عیسی خریداری نشده اید. باری دیگر می گویم کھ این امکان وجود ندارد کھ شما ھم متعلق بھ خود باشید و ھم متعلق بھ خداوند. خداوند می خواھد کھ شما متعلق بھ وی باشید. او بھای شما را با خون گران بھای خود پرداختھ است. اگر می خواھید خود برای زندگی تان تصمیم بگیرید بھ یاد داشتھ باشید کھ در آن صورت توسط بھائی خریداری نشده اید. نمی توانید ھر دو روش را در زندگی تان داشتھ باشید. اگر شما متعلق بھ خداوند ھستید دیگر متعلق بھ خود نیستید. اگر شما متعلق بھ خودتان ھستید دیگر متعلق بھ خداوند نیستید .

 

 

” به بھائی خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید . ” 

( اول قرنتیان ۶:٢٠ )

 

 

زمانی کھ عیسی بر صلیب جان داد او بھائی کامل برای فدیھ ای کامل پرداخت. او تنھا یک قسمت از وجود شما را فدیھ نداده است بلکھ او کاملیت وجود شما را یعنی روح، نفس و جسم تان را فدیھ داده است. عیسی مرد تا شما را فدیھ دھد و اگر شما این نجات و فدیھ را از طریق خون او می پذیرید دیگر متعلق بھ خود نیستید و اکنون متعلق بھ او ھستید. ھم روح و ھم جسم شما متعلق بھ خداوند است زیرا عیسی با بھای خون خود مالکیت شما را بدست آورده است .

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا خریده ای. اعلام می کنم 

که عیسی بهای کامل نجات مرا پرداخته است و

من به بهائی خریداری شده ام و

من متعلق به خداوند هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »