بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۷ اردیبهشت

نابودی لعنت فقر

نان روزانه 

 

 

۱۷ اردیبهشت / ۷  مِی

 

 

 

نابودی لعنت فقر

عیسی فقر و تنگدستی را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم 

 

 

 

عیسی آن لعنت فقری را متحمل شد کھ در تثنیھ ٢٨ : ۴٨ بھ تفصیل معرفی شده است.  ” دشمنان خویش را کھ خداوند بر ضد شما خواھد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و عریانی و نیازمندی تمام بندگی خواھید کرد و او یوغ آھنین بر گردن شما خواھد نھاد تا ھلاکتان کند . ” سالھا پیش یک روز درباره ” تدارک خداوند برای نیازھای مالی ” وعظ می نمودم . نا گاه مکاشفھ ای از روح القدس دریافت نمودم کھ بسیار والاتر از رئوس مطالب موعظھ ام بود. در حالیکھ مقابل مردم ایستاده و سخن می گفتم در رویایی مسیح را بر صلیب دیدم. او را ھمان گونھ دیدم کھ انجیل بیان می کند. روح القدس چھار جنبھ از لعنت فقر را یک بھ یک یادآوری می کرد ً او گرسنھ بود و بیست و نھ ساعت قبل از و بالاخره نابودی لعنت فقر را بھ من نشان داد. اولا ً او تشنھ بود. ” تشنھ ام ” یکی از آخرین سخنان مسیح مصلوب شدنش چیزی نخورده بود. دوما ما . سربازان رومی او را برھنھ کردند و لباس ھایش را بین خود تقسیم ً بود. سو او عریان بود کردند.او محتاج ھمھ چیزبود. چرا عیسی چیزی نداشت؟ چونکھ مشیت الھی بر آن بود کھ لعنت فقر ما بکلی نابود شود. ابتدا من منظور کامل آنچھ روح القدس بھ من نشان داد را نفھمیدم اما وقتی بھ گذشتھ می نگرم می توانم چنین بگویم کھ این مکاشفھ اساس دریافت برکات را در من بنیاد نھاد.غایت این مبادلھ این است کھ عیسی لعنت فقر را برداشت تا ما بتوانیم برکت ابراھیم را دریافت کنیم. کسی کھ خداوند او را در ھمھ چیز برکت داد .( پیدایش ٢۴ : ١ را مطالعھ کنید.) برکتی کھ مجریش روح القدس است .

 

 

عیسی خداوند 

برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که تو تمام جوانب لعنت فقر مرا 

برداشتی، زیرا عیسی فقر و تنگدستی مرا متحمل شد 

تا من در دولت او سهیم باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »