بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۵ اسفند

خود را تسلیم خداوند کنید.

نان روزانه 

 

۱۵ اسفند / ۵ مارس

 

 

خود را تسلیم خداوند کنید.

 

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند

 

 

روش خداوند برای رھایی ما از طبیعت کھنه مان اعلام است. اعلام آن اتفاقی که بر صلیب افتاد. زمانی که عیسی مرد انسانیت کھنه ما نیز با وی مرد اما ما چگونه باید روشی که خداوند مھیا نموده است را بکار گیریم؟

 

“پس مگذارید گناه در بدن ھای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید . اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه ھمچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. ”  

 

                                                                                         ( رومیان ۶ :  ١۴- ١٢ )

 

راھنمایی ھای پولس را تنھا افرادی می توانند انجام دھند که ایمان شان بر عیسی باشد. آنانکه قربانی نیابتی وی را بر صلیب پذیرفته اند. شخصی یک جمله زیبایی می گوید : ” اگر می خواھید به آسمان بروید باید نه گفتن را بیاموزید. ” این جمله بسیار درست است. در این آیات پولس به ما می گوید که باید با تصمیمی راسخ در مقابل ھر گناه بایستیم . شیطان می تواند تفاوت میان اعلام ھای ظاھری و واقعی ( با ایمان ) را تشخیص دھد. ما باید این جملات را با عزمی راسخ اعلام کنیم. سپس با ایمان به مسیح اراده ما از سلطه و کنترل گناه آزاد می شود. پس از آن وظیفه ما این است که اراده خود را در مسیر صحیحی به کار گیریم. خداوند اراده ما را از ما نمی گیرد و به جای ما تصمیم نخواھد گرفت. این نکته ای است که باید به آن دقت کنید و بر اراده خود با احساس مسئولیت بیشتری نظارت داشته باشید.

 

خداوندم عیسی 

برای پیروزی که بر صلیب کسب کردی 

تو را شکر می کنم .

  امروز قاطعانه  تصمیم گرفته و اعلام می کنم که 

گناه و شیطان هیچ ادعا و قوتی بر من ندارند .

اعلام می کنم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که 

تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و 

باعث جلال او شوند.

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »