بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۴ خرداد

سابقه پاک 

نان روزانه 

 

 

۱۴ خرداد / ۴ جون

 

 

سابقه پاک

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

یکی از شگفت انگیزترین جنبه ھای طبیعت خدا این است که وقتی او می بخشد این کار را نیمه کاره انجام نمی دھد. بلکه بخشش او تمام و کمال است. میکا نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند.

 

” کیست خدایی ھمانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده میراث خویش در می گذرد؟ خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد بار دیگر بر ما رحم خواھد کرد و بر گناھان ما چیره خواھد شد تو تمامی گناھان ما را به قعر دریا خواھی افکند امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراھیم به جا خواھی آورد چنانکه در روزگاران کھن برای پدران ما سوگند خوردی. ” 

 

                                                                ( میکا ٧ : ١٨ – ١٩ )

 

آیا این زیبا نیست که خداوند ھمه گناھان ما ، احساس گناه و اتھامات دشمن را زیر پای نھاده و سپس به عمق دریا افکنده است. شخصی چنین می گفت: ” زمانی که خداوند گناھان ما را به عمق دریا می افکند در ھمان جا تابلویی نصب می کند که بر آن نوشته شده . ماھیگیری ممنوع !

 

” ھرگز تلاش نکنید چیزی که خداوند دفن کرده است را دوباره بیرون کشیده و زنده کنید. اگر خداوند شما را بخشیده ، شما بخشیده شده ھستید. ھیچ اما و اگری وجود ندارد بخشش خداوند کامل است. خداوند با قوم خود در کتاب اشعیا چنین می گوید :” من ھستم آری من که نافرمانی ھایت را به خاطر خویشتن محو می سازم و گناھانت را دیگر به یاد نمی آورم . 

 

                               ( اشعیا ۴٣ : ٢۵)

 

زمانی که خداوند ما را می بخشد وی سابقه ما را پاک می کند. سابقه ما از ھر لحاظ پاک است. به آن صورت که گوئی آنچه بخشیده شده ھرگز رخ نداده و خداوند نه تنھا سابقھ ما را پاک می کند بلکھ گناھان ما را نیز از یاد و خاطره خود پاک می سازد و او چنین گفتھ کھ ھرگز گناھان ما را بھ یاد نخواھد آورد. خداوند حافظھ ضعیفی ندارد اما او این توانایی را دارد کھ بخواھد چیزی را فراموش کند و زمانی کھ او می بخشد فراموش می کند.

 

 

خداوندا 

از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم 

که بخشش خداوند در من کامل است و او سابقه 

مرا پاک کرده و اکنون سابقه من عاری از هر گونه 

نا پاکی است. من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »