بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۳ فروردین

او مجازات شد تا ما آرامی بیابیم. 

نان روزانه

 

 

۱۳ فروردین / ۲ آوریل

 

 

 

او مجازات شد تا ما آرامی بیابیم.

عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم 

 

 

 

به یاد می آورم که با یک فرد یھودی صحبت می کردم و او توضیح می داد که چرا باور ندارد عیسی ھمان مسیح موعود است.او چنین گفت :  ” این مرد نمی توانسته  مرد خوبی باشد.  اگر  او مرد  خوبی  بود  خداوند  ھرگز اجازه نمی داد   که این چنین زجر بکشد.   ” این دقیقا ھمان چیزی است که اشعیای نبی در مورد عیسی می گوید.:

” حال آنکه رنجھای ما بود که او بر خود گرفت و دردھای ما بود که او بر خود حمل کرد اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم.  ” 

 

                                                                                 ( اشعیا ۵٣ : ۴) 

اما در آیه ۵ چنین می گوید :

 

 ” حال آنکه به سبب نا فرمانی ھای ما بدنش سوراخ شد و به جھت تقصیر ھای ما له گشت . تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخم ھای او ما شفا می یابیم ” 

 

                                                                                ( اشعیا ۵٣ : ۵) 

 

 

در این دو آیه به دو مبادله اصلی اشاره شده است. مجازات اشتباھات ما بر عیسی آمد تا ما بخشیده شده و آرامش داشته باشیم. تا زمانی که مجازات گناه برداشته نشده بود ھیچ امکانی برای داشتن آرامش وجود نداشت. بیائید با ھم به متنی دیگر در رساله افسسیان بنگریم که در آن پولس به زیبایی توضیح می دھد که بر صلیب چه اتفاقی افتاد.” زیرا که او سلامتی ما است، که ھر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منھدم ساخت، و عداوت، یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از ھر دو یک انسان جدید در خود بیافریند. و تا ھر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دھد، بوساطت صلیب خود که بر آن ُ عداوت را کشت،و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند.” ( افسسیان ٢ : ١۴ – ١٧) دقت کنید بر کلمه آرامش تاکید شده است. برای فرد گناھکار تا زمانی که بخشیده نشده ھیچ آرامشی وجود ندارد. عیسی مجازات شد تا ما بتوانیم با خداوند مصالحه کرده و بوسیله او بخشیده شویم .( کولسیان ١ : ١٩ – ٢٠ را نیز مطالعه کنید .)

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم برای اینکه جانت را 

بر صلیب برای من فدا کردی. 

اعلام می کنم که عیسی مجازات شد تا من

بتوانم بخشیده شوم وبا او مصالحه داشته باشم 

. چون عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »