بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۱ تیر

یکی شدن با خداوند

نان روزانه 

 

 

۱۱ تیر / ۲ جولای

 

 

 

یکی شدن با خداوند

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم 

 

 

 

درک تفاوت میان روح و نفس انسان از اھمیت بسیاری برخوردار است. نفس انسان نیست که به خداوند می پیوندد بلکه این روح اوست . زیرا روح است که برای پیوستن به خداوند خلق شده است و در واقع روح انسان بدون پیوستن به خداوند نمی تواند زنده بماند.در نتیجۀ تبدیلی که در زمان تولد تازه رخ می دھد یک ایماندار می تواند به خداوند بپیوندد. اجازه دھید ٣ توضیح ساده از عمل کرد روح ،.نفس وجسم داشته باشیم. روح در واقع خدا آگاه است ، نفس خود آگاه و جسم جھان آگاه است. از طریق روح خود می توانیم از خداوند آگاھی داشته باشیم.از طریق نفس مان از خود آگاھی داریم و از طریق بدن و حواس مان با دنیای اطراف ارتباط ایجاد می کنیم. زمانی که روح انسان یک بار دیگر به خداوند می پیوندد، روح او که دوباره متولد شده تبدیل به یک چراغ می شود . چراغی که پر از روح القدس است باعث می شود طبیعت درونی یک انسان که تا آن موقع تاریک و با خداوند بیگانه بوده روشن شود.باید به یاد داشته باشیم که زمان نگارش کتاب مقدس سوخت چراغ ھا روغن زیتون بود و روغن زیتون نمادی از روح القدس است.

 

” روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . ” 

                                        ( امثال ٢٠:٢٧ )

 

 

زمانی کھ روح انسان برای پیوستن بھ خداوند گشاده می گردد روح القدس آمده و آن چراغ را پر می سازد.در آن زمان چراغ درونی انسان یعنی روح او روشن می گردد و باعث می شود کھ نور آن سراسر دنیای درونی او را روشن بگرداند و او در تاریکی نماند.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا به خود پیوند داده ای. 

اعلام می کنم که در پیوستن باخداوند و از 

طریق روشنگری که روح القدس در من

انجام می دهد من دیگر در تاریکی نیستم.

اعلام می کنم که به خداوند پیوستم و با 

او در روح یک گشته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »