بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۱۰ اردیبهشت

حقیقت وجود برکت و لعنت

نان روزانه 

 

 

۱۰ اردیبهشت / ۳۰ آوریل

 

 

 

حقیقت وجود برکت و لعنت

عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهرمند گردیم 

 

 

 

عیسی بر صلیب لعنت شد تا ما بتوانیم واجد شرایط برای دریافت برکات باشیم. برای دریافت آنچه که خداوند برای ما تدارک دیده ضروری است که ماھیت برکت و لعنت را درک کنیم . اگر ما این دو مفھوم را به درستی نفھمیم نمی توانیم خود را در مقابل تدارکی که خداوند برایمان دیده واجد شرایط بدانیم. برکت و لعنت ھر دو از موضوعات اصلی کلام خدا ھستند. واژه برکت یا واژه لعنت حدودا ١۶٠ بار در کلام ً برکت دادن بیش از ۴١٠ بار در کتاب مقدس آمده است. خداوند ذکر شده است. به عبارت دیگر کلام خدا مطالب بسیاری درمورد این دو کلمه می گوید. ھر دوی این مفاھیم کاملا واقعی ھستند. آنقدر واقعی که عیسی باید لعنت می شد تا ما بتوانیم از لعنت آزاد شده و برکات را دریافت کنیم. بعضی افراد می خواھند چنین فکر کنند که برکات واقعی اما لعنتھا مفاھیمی خیالی یا فرضی ھستند. چنین تفکری بسیار غیر منطقی است. اگر ما یکی از مفاھیم را در نظر بگیریم و بدانیم که آن مفھوم واقعی است مفھوم متضاد آن نیز باید واقعی باشد. به عنوان مثال روز و شب را در نظر بگیرید.اگر روز واقعی است بنابراین شب ھم واقعیت دارد. گرما و سرما اگر گرما واقعی است سرما نیز واقعیت دارد. نیکوئی و شر اگر نیکوئی واقعیت دارد شرارت نیز واقعیت دارد. ما نمی توانیم یکی از این مفاھیم را پذیرفته و در برابر دیگری بی تفاوت باشیم. این حقیقت در مورد برکت و لعنت نیز صدق می کند. برکات واقعی ھستند و به ھمان نسبت لعنت ھا نیز واقعیت دارند. کتاب مقدس تعالیم بسیاری در مورد ماھیت لعنت ھا دارد و به ما در مورد عمل کرد لعنت ھا ، روش تشخیص و چگونگی رھایی از آن را آموزش می دھد. اگر ما در مورد این حقیقت بی توجه باشیم ضرر آن متوجه خودمان خواھد بود. اگر ما نتوانیم مبادله ای که بر صلیب اتفاق افتاد را درک کنیم برکات بسیاری را از دست خواھیم داد.آنچه خداوند از طریق مرگ فداکارانه مسیح بر صلیب برای مان مھیا نموده با درک آن مبادله قابل دریافت می گردد.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر کارت بر صلیب شکر می کنم. 

اعلام می کنم و ایمان دارم که برکات و لعنت ها 

واقعی هستند. 

آنقدر واقعی که عیسی بخاطر ما لعنت شد 

تا ما بتوانیم از برکات او بهره مند گردیم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »