بنياد مسيحي ايرانيان
new

درباره ما

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ هستیم، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ سالهای اﺧﯿﺮ، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎی رو به گسترش ﻧﺎﺷﯽ از آن، زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن درﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن، ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪی و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن، روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﺑﺎﻋﺚ افزایش فزایندهٔ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮس و ﻫﺮاس روزمره در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪ است.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، استمرار تصاعدی ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ، ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﺮارﺗﻬﺎی نظام‌ها و گروه‌های افراطی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع را بیش از گذشته ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در اﺳﺎرت ﺷﺮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه، ﺑﻠﮑﻪ دﻫﻬﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﻌﻀﻼت وﯾﺮاﻧﮕﺮ و لاعلاجی روﺑﺮوﺳﺖ، ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ، ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺎن ﺷﺐ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ اﻣﺮی روزﻣﺮه و ﻋﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻓﺮودﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.

در اﯾﻦ دوران ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ، ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهٔ ﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﺧﺎص، ﺑﻤﺜﺎﺑﻪٔ ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮ و ﺷﺮارت ﺣﺎﮐﻢ بر میهن دربندمان، ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت، و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪٔ ﺳﺮﮐﻮب٬ و اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﻘﺮ، ﺳﺘﻢ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ، ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼً نهادﯾﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮدم ِ ﻋﺎﺻﯽ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن، آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ، ﺧﺴﺘﻪ، اﻓﺴﺮده، ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در آرزوی ﯾﺎﻓﺘﻦ یک ﻣﻨﺠﯽ و راه ﻧﺠﺎت، ﺟﻬﺖ ﺧﻼصی از اﯾﻦ اوﺿﺎع دﻫﺸﺘﻨﺎک، دست و پا میزنند.
آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ای ﺑﺴﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪٔ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑر منافع ملی و ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎﻧﯽ، دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری، ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ، ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دست یابند.
از اﯾﻦرو ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ طی سال‌های اخیر بخوبی ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ بخش قابل توجهی از مردمان ایران زمین ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای نجات دهنده و ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه را ﺷﻨﯿﺪه و از ﮔﻨﺎه، ﺷﺮﯾﻌﺖِ دروﻏﯿﻦ و رﻫﺒﺮانِ رﯾﺎﮐﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺠﺎی زﻧﺪﮔﯽ در زﯾﺮ بار ﻟﻌﻨﺖ، تحت فیض عظیم و پرشکوه مسیح، ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهٔ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻟﻮم ﮔﻔﺘﻪ و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪٔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
با توجه به چنین نیاز مبرم و بنا بر ضرورتهای تاریخی، با هدایت روح القدس، ما تعدادی از شبانان و خادمین خداوند، از ۳ سال پیش بر آن شدیم تا «بنیاد مسیحی ایرانیان» را پایه ریزی نموده و بر اساس اهداف مشخصی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود، تأسیس نمائیم و آنرا بعنوان یک نهاد رسمی و قانونی به ثبت برسانیم.
در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺎم آوران ﻧﻮر، اﻣﯿﺪ، ﺷﺎدی و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻮم ﺧﻮد، ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش نجات و ﺣﯿﺎت اﺑﺪی را از ﻃﺮﯾﻖ ایمان قلبی به مسیح خداوند و بستن عهد در ﺧﻮن او، ﺑﻪ آگاهی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎن رسانده و ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻠﺢ، دوﺳﺘﯽ و آراﻣﺶ، ﺗﺤﺖ ﻓﯿﺾ و محبت او ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺪﻧﻪٔ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮ ﻧﻮر و اﻣﯿﺪ در این ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﯿﺎت تازه ای که در مسیح یافته ایم را در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ، یعنی با امانوئیل، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻟﻘﺪس در ﺳﭙﻬﺮ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪازﯾﻢ.
طرحی سرشار از امید، شادی، سلامتی و آرامش، شادی و آرامشی ماندگار و ابدی.
ﻣﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺗﺎ ارزﺷﻬﺎی ﮐﻼم ﺧﺪا و خبر خوش اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زمینی ما معنا و روح ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و آنرا جاوید و ماندگار می نماید را، ﺑﺮای ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮد اعلام نموده و ﺷهادت دهیم، ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﺑﺪﯾنﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای در دﺳﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪٔ ﭘﺪرآﺳﻤﺎﻧﯽ خود ﻧﺠﺎت، ﺷﺎدی و اﻣﯿﺪ حقیقی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن، چه در ایران دربند امروز و چه در ایران آزاد فردا، نه به خواست ما، بلکه با ارادهٔ او، به ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪٔ آﺳﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺒﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن، ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ارزشمند ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻨﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ، اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
بر اساس آنچه گفته شد، ما در بنیاد مسیحی ایرانیان، خوانده شده ایم تا بعنوان چتری سراسری و فراکلیسایی، با محبت مسیحایی همهٔ نحله ها و باورهای ایمانی و گرایشات گوناگون از برداشتها و اندیشهٔ الهیات مسیحی ایرانیان را حول ارزش‌های وحدت گرایانه کلام نجات بخش مسیح، به یکدیگر نزدیکتر نموده و دست در دست یکدیگر بعنوان نهادی ملی و بین‌المللی منعکس کنندهٔ نیازها، آرمان‌ها، نظرات و خواسته های جامعهٔ بزرگ و رو به گسترش مسیحیان ایران باشیم.
مجموعهٔ بنیاد مسیحی ایرانیان در ادامهٔ روند حیات و سیر تکوین خود، پایه های بنای آتی «حزب دمکرات مسیحی ایران» را تشکیل خواهد داد تا بتواند نقش تاریخی و سازندهٔ خود را به مثابهٔ نمایندگان و سخنگویان منتخب جامعهٔ مسیحیان کشور و تبلور ارادهٔ آنها در فردای میهن آزاد شده، برای حمایت و هدایت خانوادهٔ بزرگ مسیحیان سرزمین پهناور ایران را برای رسیدن به آرمان‌ها و خواسته های بحق و عادلانهٔ خویش به بهترین نحو ممکن ایفا نماید.
تردیدی نداریم این امر خطیر و سترگ، برای اولین بار است که در تاریخ پر فراز و نشیب میهنمان، تولد یافته است، و دقیقاً بهمین دلیل بر این حقیقت بخوبی واقفیم که راهی را که با هوگدایت روح القدس آغاز نموه ایم، راهی است سخت و طولانی، اما بسیار با شکوه و تاریخ‌ساز و دستمایهٔ ما اقتداری است که از خود مسیح در دل داریم و حکمتی است که برای هر گام و هر مرحله اش از آسمانی به ما عطا می‌گردد، و تمامی جلال و افتخارش تنها از آن خداوندمان عیسی مسیح بوده و خواهد بود.

اهداف و برنامه های ما بصورت خلاصه عبارتند از:
۱ – برگزاری کلاسهای آموزش الهیات مسیحی و دوره های مختلف تعلیم کتاب مقدس با هدف شاگردسازی توسط کشیشان و شبانان تأیید شده.
۲ – برگزاری جلسات مشارکت کلیسایی و اجرای برنامه های وعظ و پرستش بصورت محلی و اینترنتی.
۳ – تلاش و کوشش برای اتحاد و همبستگی کلیساها و مراکز و شخصیتهای مختلف مسیحی ایرانی در همهٔ نقاط جهان.
۴ – پژواک صدای جفادیدگان، ستمدیدگان، زندانیان و غارت شدگان در ایران.
۵ – شرکت فعال و مستمر در مدیا و شبکه های مختلف اجتماعی در فضای مجازی، بمنظور انعکاس اخبار و تحولات مربوط به ایران و جهان و آگاه کردن جهانیان از آنچه در جای جای میهن اشغال شدهٔ مان، بر سر مردمان ستمدیدهٔ و محروم کشورمان توسط شریر و روح شرارت آمده و می آید.
۶ – ارائه همیاری و کمک به مسیحیان و دیگر ایرانیان بویژه در رابطه با امورات پناهندگی، مهاجرت و تلاش برای جلوگیری از دیپورت آنها به ایران.
۷ – برگزاری آکسیونها و تجمعات اعتراضی مبتی بر مفاد منشور جهانی حقوق بشر برای حمایت از حقوق پایمال شدهٔ جفادیدگان، زندانیان و بویژه نوکیشان و ایمانداران مسیحی.
۸ – تماس با مقامات دولتی، مجامع حقوق بشری و مراکز بین المللی برای جلب حمایت آنان برای جلوگیری از شکنجه و اعدام زندانیان و بویژه ایمانداران و تلاش برای آزادی آنها.
۹ – تماس و برقراری رابطه با دیگر کلیساها، سازمان‌ها و احزاب مسیحی در سراسر جهان برای معرفی و شناساندن هر چه بیشتر جامعهٔ مسیحیان ایران به آنها و همکاری با آنها برای رسیدن به اهداف تعیین شدهٔ بنیاد مسیحی ایرانیان.
۱۰ – انجام هر مأموریت و یا خدمت دیگری که خداوند از طریق روح القدس برای پیشبرد ملکوت خود بر زمین، آنرا در قلب ما قرار بدهد.

در این رابطه از تک تک شما عزیزان خداوند و خواهران و برادران ایمانی خود، در هر کجای جهان و در هر شرایطی که هستند، صمیمانه و قلباً می‌خواهیم که ما را با دعاها و کمکهای خویش بهر شکلی که خداوند در دلهایتان قرار می‌دهد و مکاشفه می‌نماید، در هر زمینه که مایل هستید، یاری و مساعدت نمایند، تا اهداف و برنامه های فوق الذکر بتواند پیش رفته و در ادامهٔ حرکت به دستاوردهای شایسته و برکات فراوان برای تمامی ایمانداران، حق جویان و تشنگان نجات و عدالت منجر گردد.

آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح و عدالت و محبت مسیح.
آمین 🙏

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »