بنياد مسيحي ايرانيان
new

خالاصه ای از بیانیۀ »حزب دمکرات مسیحی ایران« در رابطه باتحریم انتصابات نمایشی رژیم ضد مردمی و ضد ایرانی خامنه ای


ایرانیان آگاه و میهندوست! مردمان ستمدیده و دادخواه! نهادها و شخصیتهای آزادیخواه!
مبارزین و کنشگران سیاسی، مدنی و محیط زیست! مسیحیان ایرانی و دوستان عزیز!
رژیم جنایتکار اسالمی بدنبال ۴۲ سال دروغ و نیرنگ، جنگ و جنایت، دزدی و غارت، زندان و شکنجه، ترور واعدام، فساد و تباهی، و در یک کالم تاراج و نابودی ایران و ایرانی، در سراشیبی سقوط و سرنگونی قرار گرفته است .
رژیمی که از فردای بقد رت رسیدن، کارنامه ای جز خفقان، سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام دهها هزار ازمردمان ایران، بویژه جوانان، کارگران و زحمتکشان، اقلیتهای مذهبی، نداشته است، و پاسخ مخالفین خود را در خارجاز کشور، با ترور و آدمکشی داده است. رژیمی که برای ادامۀ حیات شوم خود، با تاراج آب و خاک و منابع ملی میهن ما، پایه های بقایش را استحکام بخشیده است ، رژیمی که با دزدیها و اختالسهای نجومی ازاموال عمومی و ثروت مردمایران برای هزینه کردن در جنگهای نیابتی توسط سپاه تروریستی پاسداران، بعنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم، در جهان شناخته شده است، بهیچوجه انتخاب ما اعضاء و هواداران حزب دمکرات مسیحی ایران، نبوده و نیست !
هم میهمان آزادیخواه، ستمدیدگان دادخواه ایران زمین !
تحریم فعاالنه انتخابات فرمایشی و نمایشی حکومت اسالمی، تنها رأی ندادن و شرکت نکردن در این سیرک خیمه شب
بازی نیست، بلکه تحریم انت صابات رژیم، به صورت فعاالنه، جنبشی است پویا برای تغییر و برای گذار کامل از نظام
ضدانسانی و ضدملی حاکم به یک نظام سکوالر، فدرال و دموکرات یک ملی و مردمی، در فردای ایران ِ پسا سرنگونی.
هموطنان آگاه و مبارز، یاران گرامی!
در چنین شرایط تاریخی، جهت نیل به آرمان دیرین آزادی و دمکراسی مردم ایران، راه دیگری جز تحریم فعال
انتصابات فرمایشی، در راستای اتحاد، همبستگی، اعتماد سازی و سازماندهی مبارزات منسجم و پیگیر جهت نابودی
کلیت این حاکمیت خونریز، اشغالگر، مرتجع و مستبد حاکم بر کشور، وجود ندارد. شرط اول و ضرورت قطعی برای
پیشبرد چنین مبارزه ای، اتحاد مردم تحت ستم، زنان، کارگران و زحمتکشان و جوانان بپاخواسته، همراه با اقلیتهای ملی
و مذهبی ِ مردمان تحت ستم در ایران است .
تردیدی نیست که تحریم فعاالنه انتخابات نمایشی موجب سرعت بخشیدن به مبارزات و نیرومندتر شدن جنبشهای
مردمی و آزادیخواهانه میهن، برای عبور از این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی است، با امید و ایمان به این حقیقت که
ایرانِ پسا جمهوری اسالمی، در چهارچوب حاکمیت قانو ن، مبتنی بر حقوق بشر، و نظامی سکوالر، فدرال و
مردمساالر اداره خواهد شد .
نه به حکومت ننگین اسالمی
نه به انتصابات فرمایشی رژیم
پیش بسوی اتحاد و همبستگی ملی
زنده باد برابری و دمکراسی و حقوق بشر
آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح، عدالت و محبت مسیح
۲۸ خرداد ۲۵۸۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »