بنياد مسيحي ايرانيان
new

خادم مقبول خداوند چه کسی است؟

خدمت در کلیسا

خادم مقبول خداوند چه کسی است؟

یکی از بزرگترین سوالاتی که برای هر ایماندار به وجود می‌آید این است که چگونه می‌توانم به خداوندم عیسای مسیح خدمت کنم؟  کلام خداوند از ما ایمانداران می‌خواهد تا آنچه از کتاب مقدس آموخته‌ایم را به دیگران انتقال دهیم. پولس رسول در آخرین روزها و یا دقایق عمر خود نکاتی را به شاگردان خود و به خصوص تیموتائوس یادآوری می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با دقت به وصیت او گوش کرده، به آن عمل نمایند. در این مقاله سعی می‌کنیم تا با بررسی رساله دوم تیموتائوس، وصیت پولس برای انتقال صحیح کلام خداوند را مطالعه و درک کنیم.

دوم تیموتائوس ۲: ۱-۲

«۱ پس تو ای فرزند من، در فیضی که در مسیح عیسی است زور آور باش. ۲ و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند.»

این حکمی از طرف یک پدر روحانی یعنی پولس، به فرزند روحانیش تیموتائوس است. پولس زمانی که متوجه نزدیک شدن زمان مرگ خود می‌شود از تیموتائوس می‌خواهد تا در خدمت خود به برخی موضوعات توجه کند و در عیسای مسیح زورآور باشد. ما ایمانداران باید بدانیم که برای انجام اراده خداوند از خودمان هیچ قدرتی نداریم بلکه باید قوت خود را از مسیح بطلبیم. زمانیکه این موضوع را خوب درک کنیم، می‌توانیم آنچه خداوند از ما می‌خواهد را به انجام برسانیم. پولس خواست خداوند را برای ایمانداران اینگونه شرح می‌دهد: آنچه از من شنیدی به مردمان امین بسپار!

تیموتائوس چه چیزی را از پولس شنیده بود؟

منظور پولس از آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، همان کلام خداوند و تعالیمی است که او در زمان شاگردسازی، به تیموتائوس ارائه داده بود.او اکنون از شاگرد خود می‌خواهد تا آن تعالیم را همانگونه که دریافت کرده است به دیگران انتقال دهد. یک ایماندار تنها زمانی می‌تواند دیگران را شاگرد سازی کند که خودش از طریق خداوند و فرزندان خداوند، شاگرد سازی شده باشد. تنها در این صورت است که قادر خواهد بود همان تعالیم دریافت شده را به دیگران نیز انتقال دهد. شاید این سوءتفاهم به وجود آید که ما می‌گوئیم باید به دنبال طرز فکر دیگران باشیم و از آنها پیروی کنیم، در صورتیکه اینطور نیست. پولس در مورد پیروی تیموتائوس از طرز فکر خودش صحبت نمی‌کند بلکه منظور او پیروی از هسته و مغز تعالیم او یعنی عیسای مسیح و تعالیمش است.

کلمه تعلیم در کلام خداوند دارای دو مفهوم است:

۱- تعلیمی که با اقتدار باشد و شخصی به عنوان معلم، کتاب مقدس را به دیگران تعلیم دهد.

۲- ایماندارانی توسط معلمان از کلام خداوند تعلیم دیده‌اند و آن تعالیم را به دیگران انتقال می‌دهند.

پولس رسول اقتدار لازم را برای تعلیم کتاب مقدس، به تیموتائوس می‌دهد اما لزوماً همه آنهایی که از پولس یا تیموتائوس تعلیم می‌گیرند اقتدار نخواهند داشت تا معلم کتاب مقدس شوند ولی همگی آنان می‌توانند انتقال دهندگان کلام خداوند باشند. شاید همه ایمانداران اقتدار تعلیم دادن را نداشته باشند اما کلام خداوند از همه ما ایمانداران می‌خواهد تا پس از تعلیم گرفتن و رشد روحانی، انتقال دهندگانی امین برای کلام خداوند باشیم.

دوم تیموتائوس ۲: ۳

«۳ چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش. ۴ هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی‌سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخت بجوید.»

پولس در این آیه به تیموتائوس می‌گوید تو سرباز عیسای مسیح هستی و باید در تحمل زحمات او سهیم باشی. اگر چه یک سرباز درآمد و آزادی عمل چندانی ندارد اما گوش به فرمان مافوق خود است و فرمانده نیز احتیاجات اولیه زندگیش را فراهم می‌کند. هیچ سربازی به دنبال وقت گذرانی در دنیا نیست بلکه به دلیل تعهدی که داده است باید خود را در اختیار فرمانده‌اش قرار دهد و به او خدمت کند.

پولس در آیه ۵ می‌گوید:

«۵ و اگر کسی نیز پهلوانی کند، تاج را بدو نمی‌دهند اگر به قانون پهلوانی نکرده باشد.»

پولس در این آیه از مثال ورزشی استفاده می‌کند. ورزشکاری که با تقلب مقامی را به دست آورده باشد، پس از اثبات تخلفش، آن مقام را از دست می‌دهد. پهلوانی کسی است که بر اساس قوانین وضع شده در مسابقات ورزشی شرکت کند و مقام پهلوانی را به دست آورد. ما هم باید بر اساس قوانین عیسای مسیح و با صداقت پیش برویم، در غیر این صورت نمی‌توانیم تاجی را که عیسای مسیح برای جفا دیدگان در مسیر گسترش انجیل مهیا ساخته است، به دست آوریم.

دوم تیموتائوس ۲: ۶

«۶ برزگری که محنت می‌کشد، باید اول نصیبی از حاصل ببرد.»

اگر کشاورز برای کار خود رنج و زحمت متحمل نگردد هرگز قادر به جمع آوری محصولی از زمین خود نخواهد بود. پولس با بیان مثالی از یک سرباز نیکو، نصیحتش را آغاز می‌کند و آن را به کشاورز نیکو می‌رساند. او می‌خواهد به تیموتائوس و همچنین به ما ایمانداران بگوید که اگر به دنبال شاگرد سازی دیگران هستید، باید در آن راه زحمت کشیده و رنج بسیاری را متحمل شوید.

حال اگر در این راه زحمت بکشیم چه چیزی برایمان حاصل می‌گردد؟

افرادی که در ارائه تعالیم کتاب مقدس و شاگردسازی کردن دیگران زحماتی را متحمل می‌گردند، برکات بسیاری را چه از نظر روحانی و چه از نظر دنیوی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد. البته باید توجه داشت که یک ایماندار، هرگز نباید موضوعات مالی را الویت اصلی زندگی خود قرار دهد. یک معلم خوب برای برداشت ثمره کار خود باید زحمت بکشد اما باید توجه داشت که زحمات او همیشه با جواب مثبت همراه نخواهد بود.

عیسای مسیح در متی ۲۸: ۱۸- ۲۰ می‌گوید:

«۱۸ پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان خطاب کرده، گفت: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است  ۱۹ پس رفته، همه امّت‌ها را شاگـرد سازیـد و ایشـان را بـه اسمِ پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید.  ۲۰ و ایشان را تعلیـم دهیـد که همه امـوری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند. و اینک مـن هـر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشـم.»

مسیح عده‌ای را شاگرد سازی کرده بود. او سپس آن شاگردان را برای انتقال دادن آن تعالیم و شاگرد سازی کردن دیگران به نقاط دیگر می‌فرستد. عیسای مسیح در آیه ۲۰ به شاگردان حکم می‌کند تا تعالیمی که به آنها داده است را “حفظ کنند” اما در زبان یونانی، کلمه‌ای که به کار رفته است معنای “مشاهده کنند” را می‌دهد. در واقع عیسای مسیح به شاگردان خود می‌گوید: دیگران باید آنچه که شما از من تعلیم گرفته‌اید را در اعمال و رفتارتان مشاهده کنند.

اگر به دنبال آن هستیم که شاگرد نیکوی عیسای مسیح باشیم، نه تنها باید خبر خوش نجات را به دیگران بشارت دهیم بلکه باید آن تعالیمی که از کلام خداوند دریافت نموده‌ایم را با رفتار و اعمال خود به دیگران نشان دهیم.

پولس در دوم تیموتائوس ۲: ۱۱- ۱۳ می‌گوید:

«۱۱ این سخن امین است زیرا اگر با وی مردیم، با او زیست هم خواهیم کرد.  ۱۲ و اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد؛ و هرگاه او را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد.  ۱۳ اگر بی ایمان شویم، او امین می‌ماند زیرا خود را انکار نمی‌تواند نمود.»

پولس به این موضوع اشاره می‌کند که اگر عیسای مسیح را به درستی بشناسیم و احکام او را به عمل آوریم و در سختی‌ها استوار باشیم، با او، یعنی با مسیح خداوند سلطنت نیز خواهیم کرد. بنابراین همه ما ایمانداران باید در یادگیری کلام خداوند بکوشیم و همچون شخصی امین، آن را به دیگران انتقال دهیم. باید به خاطر داشته باشیم که این انتقال دادن به دیگران، هرگز بدون رنج و زحمت امکانپذیر نیست. ما با قوت عیسای مسیح و استواری در رنج‌ها این مسئولیت را به انجام خواهیم رساند و ایمان داریم که تاج جلال خداوند را دریافت خواهیم کرد. آمین!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »