بنياد مسيحي ايرانيان
new

توصیف هر یک از کتابهای کتاب‌مقدس در یک واژه

توصیف هر یک از کتابهای کتاب‌مقدس در یک واژه

   خدا خودش را از طریق کلامش مکشوف می‌سازد. وقتی خدا سخن می‌گوید، به ما می‌آموزد که خدا کیست، به چه می‌ماند، چگونه عمل می‌کند و خواستش این است که ما چگونه به این شناخت پاسخ دهیم. به طور کلی، کتاب‌مقدس دربارۀ خدا است.
کتاب‌مقدس در این باره است که خدای پدر به واسطۀ خدای پسر و به قدرت خدای روح‌القدس جلال خویش را هویدا می‌سازد.
کتاب‌مقدس یک کتاب است که شصت و شش کتاب را در خود جای داده است. هر کتاب یک درونمایۀ اصلی دارد که بر یک جنبه از شخصیت خدا یا بر طریقی تأکید می‌نماید که خدا به وسیلۀ آن تدبیر و برنامۀ کامل و بی‌نقص خود را پیش می‌برد.

   آنچه در ادامۀ بیان می‌شود اشاره‌ای مختصر است به این درونمایه‌ها:

تأمل بر پیغام خدا در هر یک از این کتابها بسیار بناکننده خواهد بود.

 

کتاب ‌مقدس : خدای عیسی 

🔸 عهد عتیق  :  چشم‌ انتظار بودن
🔸 انجیلها  :  مکشوف شدن
🔸 اعمال رسول :  اعلام نمودن
🔸 رساله‌ها  :  توضیح دادن
🔸 مکاشفه  :  به فرجام رسیدن

 

تورات

🔹 پیدایش : خدای وعده
🔹 خروج : خدای قدرت
🔹 لاویان : خدای پاکی
🔹 اعداد : خدای ثبات ‌قدم
🔹 تثنیه : خدای آمادگی

 

تاریخ

🟢 یوشع : خدای سرزمین موعود
🟢 داوران : خدای سرکشان
🟢 روت : خدای رهایی
🟢 اول  سموییل : خدای قلبها
🟢 دوم  سموییل : خدای تاج و تخت
🟢 اول و دوم  پادشاهان : خدای اسراییل
🟢 اول و دوم  تواریخ : خدای یهودا
🟢 عزرا : خدای معبد
🟢 استر : خدای چوبۀ دار
🟢 نحمیا : خدای بنا کنندۀ دیوارها

 

حکمت

🟪 ایوب :  خدای رنج  و مشقّت
🟪 مزامیر :  خدای حمد و ستایش
🟪 امثال سلیمان :  خدای مصلحت ‌اندیشی
🟪 جامعه :  خدای اهداف
🟪 غزل غزل‌های سلیمان  :  خدای شورمندی

 

انبیایی که کتابهای پرحجم را مکتوب نمودند

🔻 اشعیا :  خدای جلال
🔻 ارمیا :  خدای گریستن
🔻 مراثی ارمیا  : خدای وفاداری
🔻 حزقیال  : خدای رویاها
🔻 دانیال  : خدای تاریخ

 

انبیایی که کتابهای کم‌حجم را مکتوب نمودند

✅ هوشع :  خدای عهدشکنان
✅ یوئیل :  خدای ملخها
✅ عاموس : خدای مظلومان
✅ عوبدیا :  خدای کوه‌ها
✅ یونس :  خدای رحم ‌کننده
✅ میکاه :  خدای انصاف
✅ ناحوم :  خدای غضب
✅ حبقوق :  خدای حاکمیت مطلق
✅ صفنیا :  خدای داوری
✅ حجی  :  خدای نوسازی
✅ زکریا :  خدای بازیابی
✅ ملاکی :  خدای پرستش

 

تاریخ

🔺 متی :  خدای یهودیان
🔺 مرقس  :  خدای رومیان
🔺 لوقا  :  خدای طرد شدگان
🔺 یوحنا  : خدای کل جهان
🔺 اعمال رسولان :  خدای قدرت

 

رساله‌های پولس رسول

🔘 رومیان :  خدای عدالت
🔘 اول قرنتیان :  خدای قدوسیت
🔘 دوم قرنتیان :  خدای ضعف
🔘 غلاطیان :  خدای عادل ‌شمردگی
🔘 افسسیان  : خدای اتحاد
🔘 فیلیپیان :  خدای شادی
🔘 کولسیان  : خدای  برترین  بودن
🔘 اول  تسالونیکیان :  خدای تشویق
🔘 دوم  تسالونیکیان :  خدای نصیحت
🔘 اول  تیموتائوس :  خدای خدا ترسی
🔘 دوم  تیموتائوس  : خدای پایداری
🔘 تیطس :  خدای اعمال
🔘 فیلیمون :  خدای آشتی

 

رساله‌های عمومی

🔵 عبرانیان  : خدای تحقق یافتن
🔵 یعقوب  :  خدای آزمایشها
🔵 اول  پطرس  :  خدای جفادیدگان
🔵 دوم  پطرس  :  خدای بردباری
🔵  اول یوحنا  :  خدای محبت
🔵 دوم  یوحنا  :  خدای حقیقت
🔵 سوم  یوحنا  :  خدای قدرت تشخیص
🔵 یهودا  :  خدای محافظت

 

نبوت

🛑 مکاشفه  :   خدای ابدیت

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »