بنياد مسيحي ايرانيان
new

آمدن دوباره عیسی

خداوند دوباره به زودی خواهد آمد    

آمدن دوباره عیسی 

خداوند دوباره به زودی خواهد آمد

 

طوریکه در اعمال ۱ آیه ۶ تا ۱۰ آمده است که او به آسمان بالا رفت در آیه ۱۱ نیز آمده است که همانگونه که او به آسمان بالا رفت همانگونه دوباره باز خواهد آمد، و اینکه او به شاگردان خود نشان داد که بالا رفت به این معنی است که آنها بدانند و شهادت بدهند که مسیح زنده است و روزی بر خواهد گشت چون او زنده است، و بجای رفته است که به آن طعلق دارد، در اعمال این را فرشتگان خداوند بیان میکنند که مسیح روزی برخواهد گشت، اما در مکاشفه ۲۲ آیه ۲۰ خود مسیح میگوید که من روزی خواهم آمد، و آن هم به زودی،
مسیحیان باور دارنند که عیسی مرد، زنده گشت، به آسمان صعود کرد و روزی برخواهد گشت، ولی اینبار زمانی که می آید دیگر نمی آید که نجات بدهد بلکه می آید تا داوری کند، چون او اول آمد راه نجات را مهیا ساخت تا در زمان داورد کسی نتواند لب به شکایکت بگشاید که خداوند تو نمیتوانی ما را داوری کنی چون ما تو را نمیشناختیم نه، او در بین ما در این دنیا زندگی کرد، بخاطر گناهان ما مرد و برای ثابت ساخت حقیقی بودن نجاتی که از جانب او می آید خود را زنده به شاگردان نشان داد و حتی در پیش چشمان آنها به آسمان رفت تا بگوید منتظر من باشید که من باز خواهم آمد، اما میایم تا داوری کنیم و کسی هم جرعت این را کرده نمیتواند که لب به شکایت بگشاید چون مسیح کار نجات را ابتدا به انجام رساند،
بله مسیح زنده است، تنها راه نجات است، و تنها داور عادل است که یک روز به زوی باز خواهد گشت تا جهان را داوری کند و کسانی که به او ایمان دارند باید مژده نجات او را به همگان اعلام کنند، و آنانی که به او ایمان ندارند باید ایمان بیاورند تا از بردگی گناه ازاد و از مرگ ابدی نجات بیابند و این فرصت را پیدا کنند که در روز داوری عادل شمرده شوند و به حضور خدا راه پیدا کنند، چون عیسی مسیح تنها راه ما برای رسیدن به خدا است،
مسیح یک روز با جلال خود باز خواهد گشت و ایمانداران باید با فروتنی و پاکی متظر آمدن او باشند تا در جلال او با او شریک شوند.
بیا ای خداوند که منتظر تو هستیم تا با تو زندگی کنیم در جلال تو.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »